Generalforsamling

Kort om generalforsamlinger:

Iflg. vores vedtægter afholder Den Glemte Legion generalforsamling årligt i januar eller februar måned. Det er på denne, at følgende sker:

– Bestyrelsen vælges
– Den treårige visionsplan bestemmes
– Evaluering af det forgangne år foretages
– Vedtægterne ændres (dog kun hvis forslag er indsendt senest 2 uger før, som beskrevet i vedtægterne)

Alle medlemmer kan deltage og har stemmeret til generalforsamlingen, som er foreningens øverste instans. Det er derfor her, I medlemmer i fællesskab har fuld indflydelse på foreningen. Bestyrelsen står nemlig for den daglige drift, men arbejder efter de mål, der bestemmes på generalforsamlignen.

Der indkaldes til generalforsamling via hjemmesiden, og der sendes mail rundt til alle de medlemmer, der har opgivet deres mail-adresser.

Når der afholdes ekstraordinær generalforsamlingen gælder de samme regler som for ordinære generalforsamlinger. Der oprettes et ekstra menupunkt til disse, når de skal afholdes.

Dagsorden til generalforsamlinger:

Iflg. vedtægterne er dagsordenen for hver generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Treåring vision for foreningen
8. Budget for det kommende år
9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
11. Eventuelt

Er du i tvivl om noget, så spørg bestyrelsen på:

bestyrelsen@denglemtelegion.dk